תוכנית החקיקה של דב חנין לכנסת הבאה

24 בדצמבר 2008

להלן תוכנית החקיקה של ח"כ דב חנין בכנסת ה-18 הבאה עלינו. לחצו על שם החוק כדי לקרוא עוד פרטים

סביבה

עברו קריאה ראשונה, ולפיכך קידומם יימשך בכנסת הקרובה

הצעת חוק אמצעי אכיפה כנגד מזהמי מקורות מים – הצעת החוק באה ליצור מנגנוני דיווח עצמי של מפעלים וגורמים מזהמים אחרים על היקף הזיהום שהם פולטים, ובכך לשפר את יכולת הפיקוח הציבורי עליהם. כמו כן, מוצע להפוך עבירות מסוימות בחוק המים לעבירות של ברירת משפט, דבר שייעל ויאיץ את תהליך האכיפה

הצעת חוק עידוד תחבורת אופניים – הצעת החוק מקדמת סלילת שבילי אופניים על מנת שלא לסכן את רוכבי האופניים והולכי הרגל, קובעת הוראות לשילוב אופניים ותחבורה ציבורית, בין היתר באמצעות העלאת אופניים על אוטובוסים ורכבות ויוצרת הסדרי חנייה נוחים. בנוסף, קיימים תמריצים כלכליים, הן למעסיקים והן למועסקים, על מנת לעודד רכיבה על אופניים למקום העבודה.

תיקון מקיף בחוק איסור נהיגה בחופים – שורה של תיקונים בחוק איסור הנהיגה בחופים אשר מיועדת לייעל את האכיפה וההרתעה של החוק, בין היתר, באמצעות החמרת הענישה, הגדרה ברורה של התחומים האסורים בנהיגה, הטלת חובת סימון התחום המוגן, קביעת האפשרות להטיל קנס על בעל הרכב לפי מספר הרישוי של הרכב ועוד. הכנת הצעת החוק לקריאה שניה ושלישית הושלמה ערב פיזור הכנסת אך העברתה הוכשלה בסופו של דבר על ידי הממשלה.

הצעת חוק הגבלת השימוש בשקיות פלסטיק – הצעת חוק הבאה להסדיר את הפחתת השימוש בשקיות פלסטיק חד פעמיות בתהליך הדרגתי ותוך סיבסוד חלופות חסכוניות ומקיימות יותר

הצעת חוק הפיקדון על מכלי משקה – הצעת החוק מחילה את חוק הפיקדון על כלל מכלי המשקה עד חמישה ליטרים ומטילה אחריות על יצרני ויבואני המשקאות לאיסוף מכלי המשקה הריקים, תוך קביעת יעדים כמותיים שיחולו ישירות עליהם. כמו כן מוגדל סכום הפיקדון, על מנת להגביר את התמריץ למחזר ולהגדיל את הכספים המושקעים בשיפור מערך האיסוף, הדורש שיפור רב. ההצעה עברה בקריאה טרומית אך מקודמת במקביל להצעת חוק ממשלתית דומה שעברה באותו היום בקריאה ראשונה

עברו רק קריאה טרומית ולפיכך חקיקתם תתחיל מהתחלה

הצעת חוק התייעלות השימוש באנרגיה במוסדות ציבור – בהצעה נקבע כי תיערך בכל מוסד בדיקה של תמונת הצריכה הנכחית של אנרגיה, ולפיה תיקבע תכנית מוגדרת להפחתה בצריכה. ההצעה קובעת שיעורים מדויקים להפחתת צריכה זו, שיעורים שינתנו לשינוי הדרגתי בהמשך. כמו כן כוללת ההצעה שורה של אמצעים לחיסכון באנרגיה לרבות התקנה של נורות חסכניות, כיבוי ציוד חשמלי שאינו בשימוש ועוד.

הצעת חוק ביטול פטור למיתקן גישה אלחוטית – הצעת חוק המבטלת את הפרצה בחוק התכנון והבנייה, אשר פטרה עד כו התקנת “מתקני גישה אלחוטיים” מהצורך בהיתרי בניה. מתקנים אלה שימשו בעבר את חברת בזק והיום לא נעשה בהם עוד שימוש. חברות הסלולאר טוענות כי חלק מסוגי האנטנות הסלולאריות נופל בגדר “מתקן גישה אלחוטי” ולפיכך יכלו לדלג על מערכת התכנון והבניה בכל הנוגע להתקנתן.

הצעת חוק חובת התקנת חסכמים במבני ציבור – ההצעה מחייבת התקנת חסכמים (אביזרים חוסכי מים) בכל המבנים המשמשים מבנים ציבוריים וזאת כדי לצמצם את הגירעון במשק המים הישראלי

הצעת חוק הפחתת הפליטה של גזי חממה – ההצעה מטילה מגבלות על פליטת גזי חממה ממקורות שונים, מטילה קנסות על החורגים מהמגבלות, וקובעת חובות רישום ודיווח על גורמים הפולטים גזי חממה. כמו כן, מוצע להקים יחידת שינוי אקלים במשרד להגנת הסביבה אשר תהא מופקדת על הנושא.

הצעת חוק הפסקת מענקים ממשלתיים למפעלים מזהמים – ההצעה קובעת כי מענקים כספיים, המועברים למפעלים מתוקף חוק עידוד השקעות הון, לא יועברו למפעלים מזהמים. עוד קובעת ההצעה כי המפעלים יידרשו להפקיד התחייבות בכתב על כך שאין בתכנית, במפעל או בכל גורם אחר שתחת שליטתם כדי לפגוע בסביבה.

הצעת חוק לשיקום קרקעות מזוהמות – הצעת החוק נועדה להציע הסדר משפטי מקיף אשר ייתן מענה מקיף לבעיית זיהום הקרקעות במדינת ישראל, למען הגנה על הסביבה ועל בריאות הציבור, החל באיתור וזיהוי הקרקעות המזוהמות, דרך קביעת סטנדרטים לשיקום והטלת האחריות על כך, וכלה באפשרות לסיוע במימון הפעולות הדרושות.

הצעת חוק צמצום חובת חבישת קסדה ברכיבה באופניים – הצעת החוק מצמצמת במידה ניכרת את החוק, שהכנסת חוקקה לפני מספר חודשים, שקבע שנסיעה באופניים ללא קסדה הינה עבירה פלילית. לפי ההצעה החדשה תוגבל ההצעה רק לנסיעה אתגרית וספורטיבית מחוץ לעיר.

הצעת חוק בדיקות נוכחות מזהמים בקרקע, באוויר ובמקורות מים – מטרת הצעת החוק היא להטמיע את תהליך הטיהור ושיקום הקרקע בהליך התכנוני מראשיתו. הצעת החוק מחייבת הכללת הוראות המתייחסות לזיהום הסביבתי כבר במועד הגשת התכנית וכתנאי להפקדה על ידי מוסד התכנון

 

הצעות נוספות שיקודמו בכנסת הקרובה

הצעת חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור (חובת מיחזור בבית עסק גדול), התשס"ט–2008

הצעת חוק עידוד תחבורה ציבורית

הצעת חוק פדיון הטבת חניה

הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – העדפת רכב ידידותי לסביבה)

הצעת חוק אחריות אזרחית בשל זיהום סביבתי

הצעת חוק אנרגיה מתחדשת

הצעת חוק פרסום מקבלי היתרים להזרמה לים

הצעת חוק איסוף סוללות משומשות

הצעת חוק הסדרת מקומות רחצה (תיקון – איסור גביית דמי כניסה)

הצעת חוק לסילוק פסולת חומרים מסוכנים

הצעת חוק סביבה חינוכית בריאה


זכויות אדם, זכויות חברתיות, הגנת הילד

עברו קריאה ראשונה, ולפיכך קידומם יימשך בכנסת הקרובה

הצעת חוק הזכות להליכים חלופיים לנוער – הצעת החוק נועדה לעגן לראשונה בחוק הישראלי את מקומם של ההליכים החלופיים בטיפול בעבריינות בני נוער. הליכים חלופיים כוללים מסגרות של טיפול ושיקום בני הנוער העבריינים מחוץ לכותלי בית המשפט והמערכת הפלילית הרגילה. ההליכים מתבססים על נכונות הקטין ליטול אחריות על מעשיו, ולהשתלב בתהליך שיקומי, לעתים קרובות תוך הפגשת העבריין עם קורבנותיו. הניסיון המצטבר בארץ ובעולם מראה כי ההליכים החלופיים ועקרון “הצדק המאחה” שמשתקף בהם מבטיחים שיעורי שיקום גבוהים בהרבה ממערכות התביעה והכליאה הרגילות. דרכם לומדים בני הנוער להבין את המשמעות המזיקה של מעשיהם, לוקחים עליה אחריות ומפנימים את הנזק שהיא גורמת להם ולסביבתם. לפי הצעת החוק, יוצע לבני נוער שיואשמו בעבירות שאינן עבירות מין ושהעונש עליהן אינו עולה על חמש שנים הליך חלופי של גישור ושיקום.

 

עברו רק קריאה טרומית ולפיכך חקיקתם תתחיל מהתחלה

הצעת חוק לפינוי ופיצוי תושבי כפר שלם – לאחר מאות פינויים מוצלחים בשנות התשעים, הואט הליך הפינוי בשכונת כפר שלם שבדרום מזרח תל אביב, בין היתר, משום שהגורמים האמונים על פינוי ושיקום השכונה הפסיקו להציע פיצויים ראויים לתושביה. בנוסף, לאחרונה היו מספר אירועים בהם בוצעו פינויים של תושבים מחלקים שונים של כפר שלם וזאת ללא שהובטחה זכותם של המפונים לפיצויים נאותים. מפונים אלה מצאו עצמם בן לילה ללא קורת גג וללא כל פיצוי. הצעת החוק מציעה הסדר הגון המשחזר את תנאי הזכאות שניתנו בעבר ושכיום אינם ניתנים עוד.

הצעת חוק להחלפת מינוח פוגעני כלפי בעלי מוגבלויות בפקודת מס ההכנסה – פקודת מס הכנסה מעניקה זכויות שונות לבני משפחה של אנשים עם מוגבלויות. ואולם, בנוסח המיושן של החוק נדרשים בני המשפחה לעשות שימוש במלים פוגעניות כלפי בני המשפחה בעלי המוגבלות כדוגמת “בלתי שפויים בדעתם”, או “מפגרים”. הצעת החוק מבקשת לתקן את פקודת מס ההכנסה כך שביטויים מיושנים ופוגעניים אלה יוחלפו בביטויים מדויקים, ענייניים ושוויוניים יותר.

הצעת חוק שירותי הרפואה המונעת ושירותי הבריאות לתלמיד – הצעת החוק באה למנוע את האפשרות להפריט את שירותי הרפואה המונעת בישראל, את טיפות החלב והבריאות לתלמיד.

הצעת חוק פרסום נגיש של סל הבריאות למבוטחים – מטרת הצעת החוק לחייב את קופות החולים לפרסם בכל מרפאה את רשימת התרופות, הטיפולים והשירותים הכלולים בסל שירותי הבריאות, ולאפשר לציבור המבוטחים לעיין ברשימה זו בכל עת סבירה, להעתיקה או לצלמה

הצעת חוק התיישנות עבירות שהתקיימו בעניינן הליכי חקירה או משפט – הצעת החוק באה להתמודד עם תופעת התמשכותן הארוכה של חקירות משטרה בישראל. הצעת החוק דנה במניעת איפוס תקופת ההתיישנות המתאפשרת היום למשטרה בכל פעולת חקירה שמבוצעת על ידה

הצעת חוק זכויות יוצרים – הגנה על זכויות אדריכלים – הצעת החוק באה להציעה איזון ראוי בתחום ההגנה על זכויות היוצרים של האדריכלים. הצעת החוק מציעה לאפשר לבית המשפט מידה של שיקול דעת תוך התחשבות באינטרס הציבורי הרחב, בשאלה האם להוציא צו מניעה לעיכוב השלמת בנייתו של מבנה אדריכלי שלגביו ישנן חשדות להפרת זכויות יוצרים.

הצעות נוספות שיקודמו בכנסת הקרובה

הצעת חוק האשפוז הסיעודי

הצעת חוק זכויות התלמיד (תיקון איסור הפליה מטעמים של העדפה מינית)

הצעת חוק זכויות הפליט

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – מחלה נדירה)

הצעת חוק בריאות נפש ממלכתית

הצעת חוק מעונות ממשלתיים לאנשים עם פיגור שכלי

הצעת חוק זכויות העיוור

הצעת חוק רשות השידור (פטור מתשלום אגרת הטלוויזיה לנכה ששיעור נכותו מעל 50%)

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקוןזכויות ילדים שאינם תושבים)

הצעת חוק זכויות החולה (תיקוןמסמכי הסכמה)

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון הימנעות הנאשם מהעיד כתוספת ראייתית

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפהמעצרים) (תיקוןזכות ההיוועצות של הנחקרים)

הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (דרישת הסיוע להרשעה על פי הודיה)

הצעת חוק הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון הגבלת משך זמן החקירה המשטרתית וטיפול התביעה בתיק החקירה עד להגשת כתב אישום)

הצעת החוק זכויות התלמיד (תיקון הזכות להיבחן בבחינות בגרות ללא תשלום)

 

זכויות עובדים

עברו קריאה ראשונה, ולפיכך קידומם יימשך בכנסת הקרובה

הצעת חוק רישוי קבלני שירותים – הצעת החוק באה להחיל על קבלני השירותים (למשל בתחום האבטחה, הניקיון או הסיעוד) את כל החובות החלות על קבלני כוח אדם רגילים.

הצעת חוק להארכת חופשת הלידה לכדי 16 שבועות.

הצעת חוק אחריות מזמין לזכויות עובדים של קבלן שירותים – הצעת החוק קובעת שהאחריות לשמירה על זכויותיהם של עובדי הקבלן אינה מוטלת רק על כתפי הקבלן המעסיק אותם אלא גם על כתפי המוסד שהזמין את שירותי הקבלן. מטרת הצעת החוק לשפר את ההגנה על עובדי הקבלן ולהילחם בתופעת “מכרזי ההפסד” בהם מוסדות גדולים מוציאים מכרזים לקבלני שירותים אשר ברור מהם כי קבלן השירותים לא יוכל להעסיק את עובדיו לפי דרישות החוק

הצעת חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד – הצעת החוק מציעה לאסור על מעביד לדרוש ביטחונות מעובדים, כדוגמת הדרישה של סכומי כסף כפיקדון שיוחזר לעובד רק אם יתמיד בעבודתו מעבר לתקופה נקובה.

הצעות נוספות שיקודמו בכנסת הקרובה

הצעת חוק בדיקה רפואית וסודיות רפואית במסגרת בדיקת התאמה לעבודה

הצעת חוק ההתיישנות (תיקון התיישנות בתובענות שעניינן יחסי עובד מעביד)

הצעת חוק הגברת האכיפה (הגשת תובענה בידי מפקח)

הצעת חוק הגנה על עובדים בשעות חירום (תיקון הגנת שכר בשעת "מצב מיוחד בעורף")

הצעת חוק שכר מינימום (תיקון שכר שווה לנוער)

 

דמוקרטיה ושוויון

עברו רק קריאה טרומית ולפיכך חקיקתם תתחיל מהתחלה

הצעת חוק איסור אפליה במתן שירותי ביטוח – הצעת החוק אוסרת על אפליה במתן שירותי ביטוח על רקע הלאום או מקום היישוב של מבקש הביטוח. הצעת החוק הונחה בעקבות ריבוי תלונות לפיהן חברות הביטוח אינן מספקות ביישוביהם של הפונים שירותי ביטוח, ובכלל זה שירותי ביטוח חובה לרכב. נוהג זה של חברות הביטוח רווח במיוחד בנגב, כמו גם בישובים ערביים בצפון.

הצעות נוספות שיקודמו בכנסת הקרובה

הצעת חוק קבלת החלטות בעניין הסכמי סחר

הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – איסור התקשרות עם גורם מפלה)

הצעת חוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון – פרסום החלטות הנהלה)

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון הימנעות הנאשם מהעיד כתוספת ראייתית

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפהמעצרים) (תיקוןזכות ההיוועצות של הנחקרים)

הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (דרישת הסיוע להרשעה על פי הודיה)

הצעת חוק הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון הגבלת משך זמן החקירה המשטרתית וטיפול התביעה בתיק החקירה עד להגשת כתב אישום)

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (העברת המחלקה לחקירות שוטרים למשרד מבקר המדינה וקביעת תקופת צינון)

 

זכויות בעלי חיים

הצעות שיקודמו בכנסת הקרובה

הצעת חוק מתן תעודה בדבר גידול בעלי חיים בחקלאות בתנאים נאותים

הצעת חוק מעבר בעלי חיים

הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון חובת התייעצות ומסירת מידע)

הצעת חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים)(תיקון הגברת הפיקוח על ניסויים)

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות